Angajăm bibliotecar!

ANUNȚ
Concurs pentru ocuparea postului de
Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar,
pe perioadă nedeterminată, jumătate de normă

 

Având în vedere:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011
 • OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare
 • Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluicontractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie 2014.
 • Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011

Scoala Gimnaziala Traian Darjan Cluj-Napoca organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, pe data de 18.07. 2016, ORA 10,00.

 

 1. CONDIȚII DE STUDII

– absolvirea cu examen de licență, a unei instituţii de învăţământ superior;
– absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupația de bibliotecar cu studii superioare;

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 • are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • cunoaste o limbă de circulaţie internaţionalăscris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC-WORD, EXCEL, POWERPOINT);
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii;

 

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copie a certificatului de naștere;
  4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
  5. Copie a carnetului de muncă;
  6. Cazier judiciar;
  7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  8. Curriculum vitae – model European.
  9. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învățământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului.

 1. BIBLIOGRAFIE
 • Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005
 • Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011
 • Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
 • Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de  documentare şi informare OMECTS  nr. 5.556 din 7octombrie 2011
 • Rudeanu Laura, Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003
 • BCU, ABIR,Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M)

. Ciubancan Lucia, Bibliotecarul Școlar – ghid practic, Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002

 

 

 1. TEMATICA PENTRU CONCURS:
 2. Rolul bibliotecii şcolare
  • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
  2. Dezvoltarea colecţiilor
  • Mijloace de completare a colecţiilor
  • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
  3. Evidenţa colecţiilor
  • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
  • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)
  • Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
  • Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.
  4. Catalogarea publicaţiilor
  • Scopul catalogării publicaţiilor
  • Tipuri de cataloage
  • Organizarea cataloagelor
  5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii
  • Zonele ISBD (M)
  • Punctuaţia ISBD
  6. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor
  • Scopul clasificării documentelor
  • Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);
  • Tabele de autori. Semnul de autor
  7. Organizarea colecţiilor
  • Organizarea bibliotecii
  • Aranjarea cărţilor la raft
  8. Gestiunea bibliotecilor
  • Predarea-primirea unei biblioteci şcolare
  • Inventarul bibliotecilor
  • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
  9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
  • Casarea publicaţiilor
  • Proceduri de casare în biblioteca şcolară
  10. Relaţii cu utilizatorii
  • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
  • Serviciul de împrumut şi sală de lectură
  • Statistica de bibliotecă
  • Marketingul de bibliotecă

 

 1. ETAPELE CONCURSULUI
  1. Selecția dosarelor de înscriere
  2. Probă scrisă
  3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
  (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)
  b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
  (Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)

 

 1. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul  Şcolii Gimnziale Traian Dârjan,  în perioada 11-15.07.2016, în intervalul 10,00-12,00.
 • Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264 416 137, 0733 690 640, la e-mail scoaladarjan@yahoo.com sau la secretariatul școlii.
 • Concursul va avea loc la sediul instituiţie din strada Traian Vuia nr.76, conform graficului de mai jos.

 

 1. Depunerea dosarelor – 11-15.07.2016, între orele 10-12.
 2. Afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi – 15.07.2016, ora 14
 3. Proba scrisă – 18.07.2016, ora 10
 4. Interviul – 18.07.2016, ora 12
 5. Afişarea rezultatelor finale – 20.07.2016, ora 10
 6. Depunerea contestaţiilor – 21.07.2016
 7. Afişarea contestaţiilor – 22.07.2016
 8. Afişarea rezultatelor finale – 22.07.2016

 

 

 

 

Director,

Prof. Mihaela-Maria Păvăluţă

 

You may also like...