Concurs post vacant îngrijitoare de curățenie normă întreagă

A N U N Ţ

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, HG nr.1027/2014

Şcoala Gimnazială ”Traian Dârjan” din Cluj-Napoca anunţă scoaterea la CONCURS a 1 post contractual vacant de ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

 1. Condiţii de participare :

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: minim şcoală generală

Domenii de competenţă :

 • Dezinfectarea cu pastile de cloramină
 • Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al Poliţiei sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de conducerea şcolii.
 • Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite administratorului școlii

Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca în perioada de înscriere;

 1. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :

– Cerere de înscriere redactată de persoana solicitantă a postului;

– Certificat de naştere copie xerox şi original;

– Carte de identitate copie xerox şi original;

– Diploma de studii copie xerox şi original;

– Carnet de muncă copie xerox şi original;

– Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;

– Curriculum vitae;

– Cazier judiciar;

– Adeverinţă medicală (apt pentru muncă)

 • Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76, Secretariat, în perioada 21.11.2016-12.12.2016, între orele 8,00 – 14.00.

Informaţii suplimentare:

– secretariatul Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca,

– telefon 02 64 41 61 37 sau 07 33 69 06 40;

III. Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76 şi constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor (comisia va face selecția dosarelor în data de 13.12.2016, afișarea rezultatului se va face la avizierul școlii și pe site-ul școlii scoalatraiandarjan în data de 13.12.2016, ora 15). În data de 14.12.2016, intervalul orar 900 – 1300 se pot depune contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor;
 2. b) proba practică – 15.12.2016, ora 1000. Constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului: efectuarea curăţeniei pe un sector stabilit;
 3. c) interviul – 15.12.2016, începând cu ora 1200.

– Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 puncte.

– Nota de la interviu nu poate fi contestată.

– Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 16.12.2016, orele 1400 la avizierul și pe site-ul școlii.

 

Bibliografie:

 1. Legea nr 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Cap. IV Obligațiile lucrătorilor;

 

 1. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritățile și Instituțiile Publice, Cap. II- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

           

 1. Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinere a curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie nr. 28238/ 29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale.

You may also like...