Post vacant – secretară școală

A N U N Ţ

 

Şcoala Gimnazială ”Traian Dârjan” din Cluj-Napoca

anunţă scoaterea la CONCURS

1 post contractual vacant de SECRETAR DE ȘCOALĂ

(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidata/candidatul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și/sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare (economice, administrație publică, management, juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.);
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, REVISAL,SIIR, EDUSAL etc.;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • asumarea responsabilității și echilibru emoțional;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • apt medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03.02.2020 – 13.02.2020, ora 14.00: depunerea dosarelor;
 • 25.02. 2020, ora 9.00: proba scrisă;
 • 25.02 2020, ora 12.00: proba interviu;
 • 25.02. 2020, ora 15.00: afișarea rezultatelor;
 • 25.02. 2020, ora 15.00-16.00: depunerea eventualelor contestații;
 • 25.02. 2020, ora 17.00: afișarea rezultatelor finale;

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul unităţii, situat în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76 și la telefon 0264416137, 0733690640, între orele 10.00 -15.00, persoană de contact Timișer Mirela.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76, Secretariat, între orele 09,00 – 14.00.

 

III. Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76 şi constă în 3 etape succesive, după cum urmează

a) selecţia dosarelor (comisia va face selecția dosarelor în data de 14.02.2020, afișarea rezultatului se va face la avizierul școlii și pe site-ul școlii scoalatraiandarjan în data de 14.02.2020 până la ora 15). În data de 15.02.2020, intervalul orar 1000 – 1200 se pot depune eventualele contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor;

b) proba scrisă – 25.02 2020, ora 900

c) interviul – 25.02 2020, începând cu ora 1200.

– Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 70 puncte.

– Nota de la interviu nu poate fi contestată.

– Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 25.02 2020, orele 1700 la avizierul și pe site-ul școlii.

 

Bibliografie de concurs:

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/ 2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. OMENCȘ nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 5. Regulamentul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
 6. HG nr. 28/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 7. Ordinul nr. 3470/07.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 8. OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
 9. Legea nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordinului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare;
 10. HG nr. 564/2017 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;
 11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată;
 12. Reguli de instalare, utilizare, completare REVISAL;

 

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 3. Duplicate ale actelor de studii;
 4. Documente şcolare;
 5. Acordarea burselor şcolare şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 7. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 8. Încadrare personal, salarizare.

 

 

 

Director,

Prof. Păvăluță Mihaela Maria

You may also like...